KWARTAALJOURNAAL ZOMER 2016

>In dit kwartaaljournaal staan wij stil bij de verschuivingen binnen de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en de Noordwest-Europese stedelijke configuratie aan de hand van een viertal artikelen (zie onder).

====Door op de blauwe titels te klikken komen de bijbehorende integrale teksten in beeld====

Redactioneel> Tien jaar Dubbelkrimp: van demografie naar water en sociale economie

Onze website ‘is in de loop van tien jaar verschoven van dubbelkrimp naar driedubbele krimp (demografisch, hydrografisch én sociaaleconomisch) waarbij het aandacht verschoven is naar de laatste twee vormen van krimp, en dan met name naar de groeiende waterluimen als gevolg van de klimaatverandering en naar de ruimtelijke gevolgen van de afnemende werkgelegenheid na de ‘kredietcrisis’ van 2008.

Hoofdartikel> Én het S- woord én het T-woord, Den Haag!

Het wordt tijd dat eindelijk het S-woord ( van Sloop) valt, schrijven wij op deze site al jaren, mede naar aanleiding van de gigantische (vooral kantoren)leegstand die na de ‘kredietcrisis’ van 2008 ontstond. Zelfs in Den Haag is het S-woord, hier lange tijd taboe, inmiddels gevallen. Maar alleen slopen om de kantoorvastgoedeigenaren financieel te behagen, zoals de plaatselijke VVD wil, is het paard achter de wagen spannen. Alleen maar inzetten op transformatie van kantoorruimte naar woningen kan ons echter nog verder van de regen in de drup helpen, ook letterlijk gezien. Klimaatverandering en Energiewende vereisen een werkelijk serieuze aanpak voor de lange termijn, met inachtneming wat er op grotere schaal gaande is - met name van de ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en rekening houdend met de nodige sociale cohesie en ecologische samenhang.

Berichten van het hydrografisch--urbane front> Vlucht niet opnieuw naar voren, Rotterdam!

Bouwen om de sociale problemen te lijf te gaan, zal wéér mislukken. Slopen is beter voor Rotterdam: opnieuw het S-woord dus.

Berichten van het bestuurlijke front> Van 12 provincies naar 9 ‘deelstaten’- De tijd van de grote herschikkingen is voorlopig voorbij

De afgelopen jaren is er op deze site herhaaldelijk aandacht besteed aan mogelijke herinrichting en herschikking van het middenbestuur in Nederland, al dan niet in combinatie met delen van aanpalende buitenlandse regio’s. In de politiek is het meeste hervormingsstreven inmiddels een zachte dood gestorven. Voor de komende tijd lijkt het tijd voor een pas op de plaats, voor slechts kleine aanpassingen die organisch voortvloeien uit ontwikkelingen toch al langere tijd gaande zijn.

Berichten van het EURandstedelijke front> Op naar een Derde- nu geo-economische - Slag bij de Doggersbank: EURandstad na Brexit des te relevanter

Ondanks en misschien wel dankzij de Brexit EU zou gaat op de achtergrond het Europese integratieproces ‘gewoon’ door. De drijvende kracht achter dit alles werd aanvankelijk primair gevormd door de EU en haar voorlopers, maar inmiddels hebben de middelpuntzoekende krachten een eigen momentum gekregen, van de verdere uitbouw van de infrastructuur tot en met allerhande instituties en netwerken met het grensoverschrijdende bedrijfsleven als niet onbelangrijkste verbindende factor. De groeiende noodzaak voor nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van duurzame energievoorziening en -distributie en waterbeheer en -inrichting als gevolg van de klimaatverandering kan daarbij als katalysator gaan werken voor structurele en meer omvattende bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Om te beginnen door de nu nog wat kwijnende Benelux nieuw leven in te blazen door allereerst de banden met Nordrhein Westfalen nauwer aan te halen en daarbij direct de deelstaat Hessen bij te betrekken met Frankfurt als gedoodverfde opvolger van Londen als financieel Euro-centrum. Zo kan een EURandstedelijke operatiebasis ontstaan binnen de stedendriehoek Brussel – Amsterdam – Frankfurt van waaruit nieuwe grensoverschrijdende en grensverleggende initiatieven ontplooid kunnen en in een breder Europees kader geplaatst kunnen worden, aan de noordgrens van de EURandstad bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe energetisch- ecologische ’Doggersunie’ waarmee twee vliegen in een klap geslagen zouden kunnen worden: stimuleren van duurzame (wind)energie en eindelijk een betere bescherming bieden aan de kwetsbare Noordzeenatuur op deze plek.